विभाग सेवा

Online Notice Board

सुधारित क्षेत्र निश्चीतीनुसार सर्वसाधारण व अवघड क्षेत्रातील कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांची वास्तव्य ज्येष्ठता यादी (उर्दू माध्यम)

 पदनाम : प्राथमिक शिक्षक (उर्दू माध्यम) – सर्वसाधारण क्षेत्र   पदनाम : प्राथमिक शिक्षक (उर्दू माध्यम) – अवघड क्षेत्र  पदनाम : पदवीधर प्राथमिक शिक्षक (उर्दू)  पदनाम : मुख्याध्यापक (उर्दू माध्यम) 

सुधारित क्षेत्र निश्चीतीनुसार सर्वसाधारण व अवघड क्षेत्रातील कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांची वास्तव्य ज्येष्ठता यादी (मराठी माध्यम)

 पदनाम : प्राथमिक शिक्षक (मराठी माध्यम) – सर्वसाधारण क्षेत्र   पदनाम : प्राथमिक शिक्षक (मराठी माध्यम) – अवघड क्षेत्र  पदनाम : पदवीधर प्राथमिक शिक्षक (मराठी माध्यम) – सर्वसाधारण क्षेत्र  पदनाम : पदवीधर प्राथमिक शिक्षक (मराठी माध्यम) – अवघड क्षेत्र पदनाम : मुख्याध्यापक (मराठी माध्यम) – सर्वसाधारण क्षेत्र  पदनाम : मुख्याध्यापक (मराठी माध्यम) – अवघड क्षेत्र 

© I.T.Cell - Z.P.Nandurbar 2017 Frontier Theme